Baby Sister

“Chi Dung... ! em biết chị mà... đêm động phòng của em... !lồn chị đẹp... và đã quá chị Dung ơi!.. em chờ giờ nâỳ lâu rồi!” Trời! Dung tuởng hắn không biết nàng, nào ngờ hắn biết tất cả. Thằng Quỉ ranh hắn đang đưa nàng tới mây xanh. Hai người lại hôn nhau, Tiến ...